BLOG KĨ THUẬT

TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

Ứng Dụng Xử Lý Nước Rỉ Rác

- Nước Thải Khó

TRẠM XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG - NƯỚC THẢI NGUY HẠI TẠI TỈNH BẮC NINH

 • Công suất: 200 m3/ngày.đêm
 • Công nghệ:  TSRO.ROCHEM - áp cao 65 Bar
 • Địa điểm công trình: Bắc Ninh, Việt Nam
  Trước xử lý Sau xử lý
COD 2000 ppm  < 75 ppm
BOD 1200 ppm  < 30 ppm

 Yêu cầu: tái sử dụng nước thải cho hoạt động vệ sinh nhà xưởng, tưới tiêu

Tiến độ dự án: từ 4/2020 đến 04/2021

 • Xây dựng: 3 tháng
 • Lắp đặt: 3 tháng
 • Vận hành: 6 tháng

TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

Ứng Dụng Xử Lý Nước Rỉ Rác

Trạm xử lý nước thải rỉ rác Bãi rác Chôn lấp chất thải rắn bằng công nghệ  TSRO.ROCHEM

 • Công suất: 100 m3/ngày.đêm
 • Địa điểm công trình: Đồng Nai, Việt Nam
  Trước xử lý Sau xử lý
COD 7500 ppm  < 75 ppm
BOD 5000 ppm  < 30 ppm

 Yêu cầu: tái sử dụng nước thải cho hoạt động vệ sinh nhà xưởng, tưới tiêu

Tiến độ dự án: 6/2016 đến 12/2016

 • Xây dựng: 3 tháng
 • Lắp đặt: 1 tháng
 • Vận hành: 2 tháng

TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC RỈ BÃI RÁC THUỘC TỈNH THANH HÓA

 • Công suất: 150 m3/ngày.đêm
 • Địa điểm công trình: Thanh Hóa, Việt Nam
  Trước xử lý Sau xử lý
COD 7500 ppm  < 75 ppm
BOD 5000 ppm  < 30 ppm

 Yêu cầu: đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường loại A QCVN 25:2009 BTNMT

Tiến độ dự án: từ 2/2018 đến 10/2018

 • Xây dựng: 3 tháng
 • Lắp đặt: 3 tháng
 • Vận hành: 4 tháng

TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC BÃI RÁC TẠI TP.HCM

 • Công suất: 280 m3/ngày.đêm
 • Địa điểm công trình: TP. HCM
 • Hệ nước thải ở dự án này được lắp đặt trong 03 container - tiện lợi.
  Trước xử lý Sau xử lý
COD 6400 ppm  < 75 ppm
BOD 3500 ppm  < 30 ppm

Yêu cầu: Tái sử dụng cho xây dựng dân dụng

Tiến độ dự án:  từ 6/2015 đến 01 /2015

 • Xây dựng: 2 tháng
 • Lắp đặt: 2 tháng
 • Vận hành: 2 tháng

TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP & RỈ RÁC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP & RỈ RÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI BÌNH DƯƠNG

 • Công suất: 250 m3/ngày.đêm
 • Công nghệ: TSRO ROCHEM
 • Địa điểm công trình: Bình Dương, Việt Nam
  Trước xử lý Sau xử lý
TDS 12000 ppm  < 500 ppm
COD 3000 ppm  < 75 ppm

Yêu cầu: tái sử dụng nước thải cho hoạt động vệ sinh nhà xưởng, tưới tiêu

Tiến độ dự án:  từ 12/2019 đến 6/2020

 • Xây dựng: 2 tháng
 • Lắp đặt: 2 tháng
 • Vận hành: 3 tháng

TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP & RỈ RÁC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC TẠI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

 • Công suất: 150 m3/ngày.đêm
 • Công nghệ: PFRO ROCHEM
 • Địa điểm công trình: Thái Nguyên
  Trước xử lý Sau xử lý
TDS 7800 ppm  < 500 ppm
COD 3400 ppm  < 75 ppm

 Yêu cầu: tái sử dụng toàn bộ cho vệ sinh xe ra vào, nhà vệ sinh, rửa sàn, tưới tiêu, …

Tiến độ dự án: Từ 9/2019 đến 01/2020

 • Lắp đặt: 3 tháng
 • Hiệu chỉnh: 1 tháng
 • Vận hành: 1 tháng

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC KHỬ KHOÁNG

HỆ THỐNG KHỬ MUỐI NƯỚC BIỂN - SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

Giàn khoan Vietsopetro

 • Công suất: 5 m3/ngày.đêm
 • Địa điểm công trình: Ngoài khơi
 • công nghệ: màng PFRO ROCHEM
Trước xử lý Sau xử lý
Nước biển  Đạt tiêu chuẩn để sử dụng cho sinh hoạt

Yêu cầu: Sử dụng cho sinh hoạt trên giàn

Hàng lắp ráp tại Việt Nam

giao hàng 22 tuần kể từ ngày mua hàng & đặt cọc 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC KHỬ KHOÁNG

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG CHO NHÀ SẢN XUẤT MUỖNG NĨA HÀN QUỐC

 • Công suất: 110 m3/ngày.đêm
 • Địa điểm công trình: Long An
Trước xử lý Sau xử lý
Nước thủy cục, giếng khoan  < 20 ppm

Tiến độ dự án: từ 3/2018 đến 5/2018

 • Lắp đặt: 1 tháng
 • Vận hành: 1 tháng

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC KHỬ KHOÁNG

HỆ THỐNG KHỬ MUỐI TRÊN ĐẢO

 • Công suất: 2500 m3/ngày.đêm
 • Địa điểm công trình: Trên đảo, Ấn Độ
 • Công nghệ: màng PFRO ROCHEM
Trước xử lý Sau xử lý
Nước biển  Đạt tiêu chuẩn để sử dụng cho sinh hoạt

Yêu cầu: Sử dụng cho sinh hoạt trên đảo

Tiến độ dự án: 2/2015 đến 7/2015

 • Xây dựng: 2 tháng
 • Lắp đặt: 1 tháng
 • Vận hành: 1 tháng

 

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

CHO NƯỚC THẢI NGÀNH SẢN XUẤT

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MẬT RỈ ĐƯỜNG Công nghệ KWI & PFRO.ROCHEM

 • Công suất: 2600 m3/ngày.đêm
 • Địa điểm công trình: Đồng Nai, Việt Nam
  Trước xử lý Sau xử lý
TDS 12000 ppm  < 500 ppm
COD 10000 ppm  < 75 ppm

Yêu cầu: tái sử dụng và thải bỏ ra sông

Tiến độ dự án: 3/2016 đến 10/2016

 • Xây dựng: 3 tháng
 • Lắp đặt: 2 tháng
 • Vận hành: 2 tháng

 

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

CHO NƯỚC THẢI NGÀNH SẢN XUẤT

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỰC PHẨM

 • Công suất: 2200 m3/ngày.đêm
 • Địa điểm công trình: Bình Dương, Việt Nam
  Trước xử lý Sau xử lý
COD 6100 ppm Hiệu suất xử lý 90%
Dầu mỡ 1000 ppm Hiệu suất xử lý 90%

Tiến độ dự án:  từ 11/2020 đến 05/2021

 • Lắp đặt: 4 tháng
 • Vận hành: 2 tháng

 

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

CHO NƯỚC THẢI NGÀNH SẢN XUẤT

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỢC PHẨM NHÀ MÁY TẠI VSIP I

 • Công suất: 100 m3/ngày.đêm
 • Công nghệ: PF10 70S ROCHEM
 • Địa điểm công trình: Bình Dương, Việt Nam
  Trước xử lý Sau xử lý
TDS 3000 ppm  < 500 ppm
COD 3800 ppm  < 75 ppm

Yêu cầu: tái sử dụng và thải bỏ ra sông

Tiến độ dự án: 9/2015 đến 11 /2016

 • Lắp đặt: 2 tháng
 • Vận hành: 1 tháng